Prawo zamówień publicznych dla wykonawców z branży IT – kurs zaawansowany z warsztatem praktycznym

Cena:

890,00 PLN

Forma szkolenia

stacjonarne

Długość

16h

Typ szkolenia

Pozostało miejsc

Zapytaj o termin
Pełna specyfikacja PDF

Akademia Sprzedawcy IT

Krótki opis szkolenia

Szkolenie 2-dniowe o tym jak przygotować ofertę, wygrać przetarg i skutecznie zrealizować zamówienie publicznie, wzbogacone praktycznym warsztatem. W programie min. relacje pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, warunki udziału w postępowaniu, zasady dla podwykonawców, opis przedmiotu zamówienia, obliczanie terminów, elementy obowiązkowe oferty, procedura odwrócona, rażąco niska cena, kryteria oceny ofert oraz najczęściej popełniane błędy.
Podmioty, które ubiegają się o udzielenie zamówienia lub planują uczestnictwo w postępowaniach przetargowych po nowelizacji muszą posiadać wiedzę na temat zmian, aby uniknąć błędów formalnych i składać prawidłowe oferty. Ponieważ zmiany te są bardzo znaczące opieranie się na dotychczasowej wiedzy nie będzie już wystarczające.

Czego konkretnie się nauczysz?

Po szkoleniu będziesz znał:
- inny sposób oceny i badania ofert,
- nowe podejście do rażąco niskiej ceny i kryteriów oceny ofert,
- zmiany w dokumentach składanych wraz z ofertą oraz inną procedurę uzupełniania tych dokumentów
- nowe przesłanki wykluczenia wykonawcy i odrzucenia ofert
- odmienny sposób opisu przedmiotu zamówienia

To szkolenie jest wzbogacone częścią warsztatową, która jest szczególnie cenna dla praktyków.
Nowe regulacje nakładają wiele obowiązków, które dotychczas wypełniane były w inny sposób lub innej formie, albo w ogóle nie istniały. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli szansę na omówienie m.in. sposobu wypełniania JEDZ, czyli formularza, na którym obecnie składa się oferty.
Ponadto, zostanie zaprezentowane studium przypadku w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w branży IT, zostaną omówione kwestie uzasadnień na okoliczność rażąco niskiej ceny. Podczas warsztatów zostaną również zaprezentowane zasady efektywnego wnoszenia środków ochrony prawnej oraz zostaną przedstawione wytyczne postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą.
 

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla managerów, osób odpowiedzialnych za sprzedaż, handlowców biorących udział w przetargach, przygotowujących oferty. Z uczestnictwa szczególnie skorzystają wykonawcy, którzy sprzedają rozwiązania IT do sektora publicznego – zarówno na szczeblu centralnym jak i samorządowym lub wykonawcy, którzy planują obsługę sektora publicznego.
 

Cena

890 zł netto za uczestnika
BONUS: konsultacje telefoniczne i mailowe na każde zapytanie skierowane przez uczestnika szkolenia w terminie 2 miesięcy po szkoleniu
 

Czas trwania, miejsce i szczegóły organizacyjne

Szkolenie trwa 2 dni i jest realizowane w formule otwartej lub zamkniętej (przy odpowiedniej liczbie uczestników).
Szkolenie odbywa się w siedzibie S4E S.A. w Warszawie, ul. Inflancka 4B.
Zapewniamy: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad.

Formy szkoleniowe

Kurs prowadzony jest w formie wykładu oraz warsztatu, podczas którego uczestnicy mają możliwość konsultacji swoich własnych przykładów oraz wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, omówienia dokumentacji oraz ćwiczeń praktycznych.

Szczegółowa agenda

1. Czym jest zamówienie publiczne, kim jest wykonawca i zamawiający, etapy postępowania o zamówienie publiczne

2. Publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych w kontekście wartości zamówienia

3. Warunki udziału w postępowaniu a wymagania przedmiotowe

4. Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego – kim jest podmiot trzeci, relacja pomiędzy zamawiającym, wykonawcą a tym podmiotem, kiedy i z jakich zasobów możemy korzystać oraz na jakich zasadach – czy podmiot trzeci może zrezygnować z przekazania potencjału w toku postępowania i jakie są tego skutki

5. Podwykonawstwo, know - how, konsultacje czy doradztwo – tj. sposoby korzystania z zasobów wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego

6. Opis przedmiotu zamówienia - podstawowe zasady i reguły interpretacyjne

7. Obliczanie terminów na składanie pytań do SIWZ

8. Elementy obowiązkowe oferty oraz elementy podlegające uzupełnieniu – dokumentacja niezbędna do udziału w postępowaniach przetargowych

9. Omówienie zasad składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

10. Jak sporządzić ofertę, aby uniknąć błędów i zbędnych wezwań – procedura odwrócona

11. Kiedy cena jest rażąco niska

12. Kryteria oceny ofert

13. Najczęstsze błędy popełniane przez zamawiającego w toku badania i oceny ofert

14. Jak „uratować” ofertę, która nie odpowiada treści SIWZ, czyli przykłady dokonywania poprawy innej omyłki polegającej na nieistotnej niezgodności z treścią SIWZ:

- omyłki dotyczące terminu realizacji, terminu gwarancji

- omyłki dotyczące błędnie podanego modelu, parametru

- omyłki dotyczące ceny

15. Wyjaśnienia treści oferty

16. Środki ochrony prawnej – przesłanki wnoszenia i terminy oraz co zrobić kiedy nie przysługuje odwołanie

17. Nienależyte wykonanie umowy o zamówienie publiczne jako podstawa do wykluczenia wykonawcy


Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 9:00 i kończy o 16:00.

Podobne szkolenia

Prowadzenie negocjacji handlowych

stacjonarne

1100,00 PLN netto

Powiązane artykuły

Przejdź do centrum wiedzy